Jugendkommissioun vum BC01 Berdorf-Consdorf

President Schmit Patrick This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 661790774
Kaissier Neu Fabien This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 691790614
Member François Raymond This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 621790458
Member Neumann Patrice This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 621146204
Member Zizernaghian Mélanie This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 661720208
Member Philippe Veronique    
Member Heller Jessica

Virstellung vun der Jugendkommissioun vum BC01

D’Jugendkommissioun setzt sech zesummen aus den Elteren vun de Jugendspiller,
Träiner vun de Jugendspiller, a gin encadréiert vu verschidde Memberen aus eisem Club.
D’Memberen vun der Jugendkommissioun assuréieren den Encadrement vun de Jugendequippen.
De sportlëchen Deel, sou wéi den Träining, Selectioun vun de Spiller an de Programm ass de
verschiddenen Jugendträiner iwerlooss.

Missioun vun der Jugendkommissioun:
° Gestioun vun de Lizensen, an Gestioun vum contrôle médico-sportif.
° Bereedstellen vun den Uniformen fir d’Jugendspiller.
° Coordinatioun vum Transport op den Träining an op d’Mätcher
an d’Zesummenaarbëcht mat den Träiner an den Elteren.
° d’Buvette während dem Träining an de Mätcher
° Organisatioun vun den Tournoiën.
° Organisatioun vun sëlleschen aaneren Manifestatiounen.

Wann dir eis bei dëser wichteger Aarbëscht wellt ënnerstëtzen, da mellt iech einfach
bei engem vun den uewengennanten Responsabelen.